संवाद....

आज काहीतरी वेगळं लिहावं म्हणतेय..
ह्म्म! काय वेगळं ?आज सकाळचा वेळ कसा मॆनेज केला? खायला काय केलं हेच ना?
नाही..वेगळं म्हणजे खुप वेगळं...एकदम फ़्रेश...मनाला खुप आनंद देणारं..
मग बाकी जे आत्ता करतेय्स ते आनंद देत नाही वाट्टं..
असं नाहिए गं..पण सगळं छान चाललं असतांना लागत असलेली चुटपूट फ़ार विचीत्र असते बघ..
तुला ना उगाच नसत्या गोष्टींबद्दल विचार करायची सवय आहे..
असंच म्हण हवं तर..पण त्या नसत्या गोष्टीच खुप महत्वाच्या आहेत असं वाटतंय मनापासुन..
चेक कर स्वतःला काहीतरी गडबड आहे नक्की..
हो आहे ना गडबड माझं मी पण समजण्याचे हेच सिम्प्टम्स आहेत कदाचित..
"मी पण" हे काय नवीन??
नवीन नाही जुनंच..पण नव्याने सुचलेलं..
काय नवीन काय जुनं? सगळं गुंडाळुन ठेवावं लागतं पोटभरीच्या भानगडीत..
खरंय गं तुझं मी पण असाच विचार करत होते..आणि बर्यापैकी जमतही होतं सगळं..
पण मग मध्येच काय ही नवी भानगड?..नव्याची जुन्याची..
अगदी घामाघुम झालं असतांना थंड हवेची झुळूक कशी वाटते..सुखदायी..तसेच वाटतायत मला माझे नवीन विचार..नवे..जगण्याला अर्थ देणारे..
आता अजुन काय अर्थ शोधायचाय? जे काही हवं होतं ते मिळालंय..
म्हणुन शोध संपला असं गृहीत धरलंस नं तू? तेच खरं तर चूक आहे...
शोध संपला असं नाही..पण आता संसाराच्या रगाड्यात वेळ्च नाहीए गं..
काढ मग वेळ..स्वतःसाठी..झोकून दे स्वतःत..स्वतःला. तेव्हा कुठलंही बंधन पाळू नकोस..कुठलंही नातं नं ठेवता..फ़क्तं मुग्धा हो..
हे असं केल्याने काय होईल..
मनावरचं मळभ दूर होईल..आणि तुझ्या रोजच्या गोष्टीतही तुला रस येईल..
मला नाही वाटत..
माझ्यावर विश्वास ठेव..अशी जादु होते आणि आपण अंतर्बाह्य बदलून जातो..
पण माझ्या बदलण्याने माझी मी स्वतः जोपासलेली नाती???
अजुन टिकतील..प्रश्न आहे तो तुझा दृष्टिकोन बदलण्याचा..
मी वाघाचं कातडं घालुन असं किती दिवस माझा बचाव करणारे?
उलट तू वाघ आहेस आणि तू त्या बोकडाचं कातडं घातलंयस..
काहीतरीच काय?
हो अगं माझ्या बोलण्याकडे नीट लक्ष दे..तू स्वतःला विसरलीएस..
हो ते तर आहेच..पण घरातले सगळे आनंदात आहेत..कदाचित मी सगळं विसरुन त्यांचं करतेय म्हणुन
असं नाहीए...त्यांना खरा आनंद कधी होईल माहीतीए? जेव्हा तू आनंदी राहशील..सगळं मनापासुन करशील..
आताही मनापासुनच करतेय ना?
हो का? मनापासुन करतेयस?
म्हणजे हो.....नाही कदाचित..
किती दिवस झालेत..मस्तंपैकी गाणी ऐकुन?
बरेच दिवस गं...
आणि छानपैकी एकट्यानेच फ़ेरफ़टका मारुन..?
झालेत बरेच दिवस..
हेच वरचे दोन प्रश्न स्वतःला विचारत रहायचे..उत्तर आपल्या आतूनच येतं..
काल मी एक गम्मत केली...
एकटीच निघाले फ़िरायला....खुप छान वाटत होतं.. फ़िरता फ़िरता माझी नजर एका मेहंदी वाल्याकडे गेली....त्याच्याकडुन मी मस्तं हातभर मेहेंदी काढुन घेतली..एवढं फ़्रेश वाटलं म्हणुन सांगू...
तुलाही खुप आवडते नं मेहंदी?
हो गं..खुप म्हणजे खुप..
मग आता काढायचा वेळ स्वतःसाठी..आणि मस्तं हातभर मेहंदी काढायची..रंगायचं मेहंदीच्या आणि स्वतःच्या रंगात... आत्मरंगात...

Comments

  1. आयुष्याचा खरा आनंद घ्यायचा असेल तर आत्मरंगात थोड रंगलच पाहिजे!!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

अविस्मरणीय - द ग्रेट गॅटस्बी

दाक्षिणात्य खाद्यसंस्कृती -दोसा

बाहुबली २