Posts

Showing posts from May, 2010

डुडल्स..!!

Image
आजकाल शब्द जरा रुसलेत...अगदी पेन पेपर घेउनही बसले ना तरी लिहायला सुचत नाही..मग अचानक एकेदिवशी  ही  डुडल्स चितारली..